Stowarzyszenie Talent

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Kształcimy z zakresu kultury matematycznej i informatycznej. Organizujemy, kursy, szkolenia, sympozja, warsztaty, seminaria, konkursy i pozostałe formy edukacji w zakresie informatyki, matematyki oraz przedmiotów uzupełniających. Nasz cel to także wsparcie programów edukacyjnych.

Firma Intertalent Sp. z o.o. wspólnie ze Stowarzyszeniem Talent przy realizacji programów edukacyjnych.

Cele i formy działań

Wyzwania, którym staramy się sprostać to:

 • kształcenie kultury matematycznej i informatycznej;
 • kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;
 • rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego;
 • stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia;
 • rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć;
 • wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej;
 • kształtowanie etycznej postawy życiowej;
 • krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej.

Zdania te realizowane są w szczególności poprzez:

 • organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających;
 • zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół;
 • tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych;
 • budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych;
 • organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych;
 • przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk;
 • działalność wydawniczą i medialną;
 • utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Więcej informacji o stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie-Talent-LOGO2 RGB

www.talent.edu.pl